Dřevostavby

A-X s.r.o. dodává kompletní realizace difuzně otevřených certifikovaných dřevostaveb prověřeného systému INSOWOOL. Firma INSOWOOL se stará o vývoj těchto systémů.

Zaměřujeme se na využití přírodních materiálů pro difúzně otevřené konstrukce dřevostaveb tak, aby přispívaly ke zdravému prostředí v jejich interiérech, byly energeticky úsporné a přitom vytvářely příjemnou pohodu uvnitř budovy nejen v zimním, ale i v letním období. Na následujících stranách katalogu představujeme vlastnosti ZDRAVÉ DŘEVOSTAVBY a praxí ověřená doporučení, jak takovou dřevostavbu získat. ZDRAVÍ – co můžeme ovlivnit? ZDRAVÍ ČLOVĚKA, je tvořeno stránkou psychickou a fyzickou.

zdravi

Duševní stránka je jistě samostatnou kapitolou, avšak neméně podstatnou, než je Fyzická stránka. Ta je dána:

 • Genetickou výbavou, tu jedinec bohužel není schopen ovlivnit.
 • Okolním prostředím a potravinami, tedy kvalitou ovzduší, kvalitou a množstvím konzumovaných potravin, mírou hluku, intenzitou světla, ale i ionizujícím zářením, chemickými vlivy, viry, atd. To nám jistou míru prevence umožňuje.
 • Životním stylem, respektive režimem, tedy množstvím spánku, sportem, absencí pohybu, stresem, schopností umět odpočívat, atd. Životní styl závisí z valné části na naší volbě. Určité vlivy tedy pozvednout či utlumit můžeme. A pokud můžeme, tak bychom také měli. Jak?
 • Těžko zabráníme tomu, že se vyrábějí nekvalitní potraviny, ale nemusíme je kupovat. Mnozí myšlenku zdravých potravin berou zcela vážně a stále více z nás dbá na “ekologickou” kvalitu potravin, které nakupujeme. Kolik tak sníme potravin a vypijeme tekutin za den, cca 2-3 kg? Nyní si uvědomme, kolik času ze dne a kde trávíme? Podle výzkumu trávíme nejvíce času doma. Za tu dobu projde plícemi člověka přibližně 7.000 litrů vzduchu. Měli bychom se proto zajímat o kvalitu ovzduší v prostorách, kde trávíme a to nejen my, ale také naši blízcí, nejvíce času? Ano, zajímejme se.

 

ZDRAVÁ DŘEVOSTAVBA

- smysluplný požadavek ZDRAVÍ DOMU je řekněme rovněž tvořeno psychickou a fyzickou kondicí. Atmosféru plynoucí ze vzájemných vztahů mezi členy, kteří domek obývají, můžeme s trochou nadsázky nazvat duševní kondicí domu. To je věc, do které můžeme výrazně zasahovat. Není méně důležitá, než „tělesná“ kondice domu a proto bychom o ní měli neustále pečovat. Fyzicky dobrá kondice domu ze dřeva se samozřejmě stává z vlastností jako je řádná statika konstrukce, odolnost proti povětrnostním vlivům, požární odolnost, zabezpečení proti poškození, nízká energetická náročnost na chod budovy, atd. Ale to již považujeme dvě desetiletí za samozřejmost. Dřevostavbu můžeme nazvat ZDRAVOU tehdy, je-li ovzduší v interiéru vlhkostně vyvážené. – Nejsou v ovzduší nadměrně pomnoženy alergeny, bakterie, viry, plísně, roztoči … Není v ovzduší nadměrná koncentrace formaldehydu a dalších zdraví škodlivých látek. Technologie INSOWOOL díky difúzní otevřenosti plášťů budov tuto schopnost zajišťuje. Teplota vzduchu v interiéru je relativně stabilní. Teplota vzduchu v objektu by se měla pohybovat v rozmezí, které je nám příjemné a rovněž nepoškozuje zdraví. Velmi nízké i vysoké teploty škodí. Technologie INSOWOOL díky tepelné setrvačnosti / tepelné akumulaci plášťů budov tuto schopnost zajišťuje. KVALITNÍ OVZDUŠÍ V INTERIÉRU JE SMYSLUPLNÝ POŽADAVEK.

2. TECHNOLOGIE INSOWOOL MÁ NĚCO NAVÍC…

usporny-dum dum-co-zahrejeekologicky-dum

Technologie INSOWOOL představuje kompletní souvrství obvodového, střešního a stropního pláště s následujícími vlastnostmi:

odolny-dumtichy-dumvitalni-dumprovereny-dum

2.1 DIFÚZNĚ OTEVŘENÉ KONSTRUKCE

ČÍM DOCÍLÍME ZDRAVÉ DŘEVOSTAVBY? – Pomocí DIFÚZNĚ OTEVŘENÉ KONSTRUKCE (DOK) Jedná se o nezbytný předpoklad, záleží-li nám na zdravém ovzduší v interiéru rodinného domku. DOK umožní obálce budovy (obvodovému, ale i střešnímu, u bungalovu stropnímu plášti) obousměrný přenos molekul plynů a vodní páry. Jedná se tak o nejpřirozenější a nejspolehlivější řešení, jak zajistit vlhkostní rovnováhu mezi interiérem a exteriérem. Vyvážená vlhkost výrazně přispívá ke kvalitě ovzduší v interiéru. Nepomnožují se tak alergeny, viry, bakterie atd. S difúzí v žádném případě neuniká z interiéru teplo a nemá nic společného s prouděním vzduchu, laicky řečeno konstrukci nelze „profouknout“. Dnes již řada stavebních firem nabízí DOK. Konstrukce však svou skladbou nesmí dopustit nadměrnou kondenzaci vodních par. Tuto skutečnost doporučujeme vždy si nechat stavební firmou doložit tzv. Prohlášením o vlastnostech výrobku nebo Certifikátem na kompletní souvrství (viz. kapitola 2.3 OVĚŘENÁ ŘEŠENÍ A CERTIFIKACE)! – Pomocí použitých materiálů (zejména izolantů), které jsou ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ. Ze zdravotně závadných stavebních materiálů se uvolňují zejména při zvýšené teplotě a vlhkosti do ovzduší zdraví škodlivé látky. Požadavek obnovitelného zdroje je rovněž přínosem. Například parotěsné zábrany ve formě plastových fólií považujeme v dřevostavbě za materiály nesourodého charakteru a zcela nevhodné. – pomocí použitých izolantů, které výrazně přispějí k TEPELNÉ STABILITĚ interieru. – Zajištěním DOSTATEČNÉ VÝMĚNY VZDUCHU, nutné pro lidský organismus. DOK jí v požadovaném objemu nemůže zajistit. Ale pokud je konstrukce difúzně otevřená, zabrání osídlování povrchů interiérů různými mikrobiologickými kulturami. Markantní je to v prostorách za nábytkem, v koutech atd., kde ani řízené větrání není účinné.

 

 

PROCES DIFÚZE V OBVODOVÉM PLÁŠTI dw2010

ext-intdum

Obrázek znázorňuje: Rovnováhu vlhkosti mezi interiérem a exteriérem procesem difúze. Difúze je vždy současný, obousměrný molekulární pohyb složek vzduchu. Občas se setkáváme s výrazy typu „jednostranná“, „částečná“ difúze, „pouze směrem ven“ atd. Takové pojmy nemají se skutečnou difúzí nic společného.

 

2.2 OTEVŘENÉ PLÁŠTĚ ZDRAVÉ DŘEVOSTAVBY

PŘÍKLADY CERTIFIKOVANÝCH KONSTRUKCÍ

 Difúzně otevřenou konstrukci, která je navržena tak, aby řádně fungovala, poznáme podle:

 1. Certifikátu na kompletní souvrství, kde je již v názvu uvedeno ” difúzně otevřený / á ” nebo
 2. Prohlášením o vlastnostech výrobku, kde výrobce prokazuje, že v konstrukci konkrétního souvrství uvedených materiálů nedochází k nadněrné kondenzaci par.

c1c2
 

2.3 TEPELNÁ STABILITA

 

dum-co-zahreje2Když v horkém létě vstoupíte do zděné nebo kamenné budovy a pocítíte příjemný chlad, jedná se o vliv akumulace tepla. Obvyklým handicapem většiny dnes realizovaných dřevostaveb je jejich malá tepelně akumulační schopnost, která se následně projevuje malou tepelnou setrvačností. Je-li dřevostavba opláštěna lehkými materiály a izolacemi, se kterými se sice snadno pracuje a často mívají relativně nízkou pořizovací cenu, pak se dřevostavba rychle přehřívá v letním období a rychle vychládá ve zbylé části roku. Situaci lze řešit použitím desek PAVATEX s objemovou hmotnosti 200-240 kg/m3 .

 

Pro porovnání uvádíme dvě navenek shodné stavby:

g1 g2

 • obě dřevostavby mají stejné rozměry
 • obě jsou umístěny v identickém prostředí
 • obě mají shodný součinitel, který charakterizuje tepelný požadavek normy – součinitel prostupu tepla U [W/(m2.K)]
 • Dřevostavby nejsou vytápěny a ani chlazeny
 • První dřevostavba je opláštěna POLYSTYRÉNEM v obvodovém plášti a ve střeše je izolována pouze vatou mezi krokvemi a pod krokvemi.
 • Druhá dřevostavba má souvrství technologie INSOWOOL, konkrétně obvodový plášť DIFFUWALL® 2010 a střešní konstrukce DIFFUROOF® „E““, tedy dřevovláknité desky PAVATEX na vnějším líci obvodového i střešního pláště. V letním období stavba s lehkými izolanty ochotně kopíruje změnu teplot z exteriéru do interiéru dovnitř. I v zimním období stavba s lehkými izolanty rovněž ochotněji kopíruje změnu teplot zvenku dovnitř.

 

2.4 OVĚŘENÁ ŘEŠENÍ A CERTIFIKACE

Sestavíme-li konstrukci ze sebekvalitnějších jednotlivých vrstev, nemusí nutně jako celek vykazovat rovněž vynikající vlastnosti. POŽADUJEME PARAMETRY KOMPLETNÍHO SOUVRSTVÍ – Součinitel prostupu tepla nestačí!

VLASTNOSTI obálky budovy uvedené na str. 2 – 3 by byly dostatečným důvodem pro dům v technologii INSOWOOL. Jsou však zde ještě další předpoklady, které vedou k záruce kvalitního návrhu a díla.

BYLA PRVNÍ V ČR Spol. INSOWOOL s.r.o díky Prof. Ing. Janu Krňanskému, CSc (ČVUT Praha a TU Liberec) uvedla myšlenku difúzně otevřených konstrukcí pro dřevostavby na trh v ČR. Má tedy NEJDELŠÍ a NEJROZSÁHLEJŠÍ ZKUŠENOSTI S ÚČINKY DIFÚZE v konstrukcích dřevostaveb.

ZKOUŠKY VE ZKUŠEBNÁCH První konstrukce se jmenovala DIFFUWALL , byla nejen navržena a její funkčnost doložena výpočty, ale hlavně ověřena ve státní zkušebně v tzv. klimatizační komoře. Jedná se o zkoušku, kde se simuluje prostředí exteriéru a interiéru. V konstrukci dochází k difúzi vodní páry tak, jako v reálných podmínkách. Do konstrukce se tak dostává pára. V průběhu zkoušky a po ní se zjišťuje, zda se ve stěně netvoří kondenzát. Kondenzát se nevytvořil a dřevěná část konstrukce byla po experimentu sušší, než na jejím začátku.

 


Ukázka z experimentálního ověření požární odolnosti, PAVUS a.s., Veselí nad Lužnicí.
uu1uu2uu3
Konstrukce technologie INSOWOOL jsou podrobeny např. i požárním zkouškám ve zkušebnách, aniž by to bylo v současné době povinností.

NEJVĚTŠÍ POČET CERTIFIKOVANÝCH SOUVRSTVÍ Technologe INSOWOOL představuje 7 certifikovaných skladeb V CELKEM 37 ENERGETICKÝCH VARIANTÁCH. Obvyklý je certifikát jeden, max. 2.

VYSOKÝ POČET spolupracujících stavebních FIREM Řada stavebních firem přijala, často na popud investora, možnost využívat ověřená souvrství, u kterých je technická stránka vyřešena. Stavební firma se pak může soustředit na spolupráci s investorem v oblasti návrhu dispozice, výběru materiálů na povrchy interiérů, otopného systému … V současné době má pro realizaci v technologii INSOWOOL platnou smlouvu 75 STAVEBNÍCH FIREM.

ŠETŘÍ ENERGII nejen za VYTÁPĚNÍ, ale i CHLAZENÍ Každý považujeme určité teplotní rozmezí v interiéru za příjemné. Pro něj je třeba teplotu vytápěním zvyšovat a pokud se nejedná o technologii INSOWOOL, pak i chlazením snižovat. Technologie INSOWOOL „si uvědomuje“, že pro teplotní komfort v interiéru není možné energii na chlazení opomenout. Spotřeba energie v souvislosti s vytápěním je pouze součást celkové energetické náročnosti budovy.

CERTIFIKÁTY ZNĚJÍCÍ NA KONKRÉTNÍ NÁZEV KONSTRUKCE Obecně existují dva postupy výroby dřevostavby. Výroba panelů obvodového pláště, vnitřních nosných stěn a příček probíhá ve výrobně. Na stavbě pak probíhá montáž ucelených panelů, odtud MONTOVANÁ DŘEVOSTAVBA. Při tomto způsobu dodávky výrobce vlastní certifikát. Certifikáty nesou obvykle obecné názvy jako Konstrukční prvky z masívního dřeva, nebo Dřevěné rámové prefabrikované sestavy nebo Montované domy na bázi dřeva atd. Certifikáty na veškerá souvrství technologie INSOWOOL nesou konkrétní názvy konstrukcí, shodných s obchodními názvy. Například k obvodovému plášti DIFFUWALL® 2010 zní název certifikátu “Dřevěné rámové prefabrikované stavební sestavy určené jako difúzně otevřené obvodové stěny systému DIFFUWALL 2010“. Složení souvrství v obálce budovy (materiály od určených výrobců, jejich tloušťky, rovněž i jejich pořadí) je naprosto klíčové, zejména u difúzně otevřených konstrukcí! Někdy se stává, že neprofesionální firmy z důvodu snížení ceny nabízejí záměnu některého materiálu za jiný, který není uveden v certifikátu či projektu. Souhlasem investor obdrží konstrukci odlišných vlastností a pokud v ní bude docházet k nadměrné kondenzaci páry a následně tvorbě plísní, pak bude náprava daleko nákladnější a obyvatelé budou vystaveni nezdravým vlivům ovzduší interiéru. Složení souvrství je vždy uvedeno v Protokolu o certifikaci a Stavebním technickém osvědčení. Jiné elaboráty či dokumenty než výše uvedené nemají žádný věrohodný podklad, který by svědčil o kvalitě výrobku. Jejich názvy však mnohdy líbivě znějí.


Ukázka z experimentálního ověření difúze vodní páry konstrukcí, Centrum stavebního inženýrství a.s., Praha
uuu1uuu2uuu3
inf

 

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH VÝROBKU pro INVESTORA
VÝSTAVBA PŘÍMO NA STAVENIŠTI je druhým možným postupem. Výroba všech částí objektu pak probíhá v místě stavby. Stavba od takového výrobce se laicky řečeno liší jedna od druhé, a proto výrobce nemusí vlastnit certifikát na výrobu. Na vyžádání investora, či jeho zástupce (dozor investora) je však dodavatel stavby povinen vystavit tzv. PROHLÁŠENÍ VLASTNOSTECH VÝROBKU. Dokladují se tak vlastnosti díla, které se shodují s vlastnostmi požadovanými normou. Naše spolupracující firmy ke konkrétní stavbě prohlášení vystaví, a protože provádějí stavbu dle certifikátu, veškeré požadované vlastnosti jsou tak doloženy výpočty, případně i laboratorními zkouškami. Oba postupy výstavby jak montovaný, tak přímo na staveništi mohou přinést kvalitní dílo. Kvalita závisí vždy na návrhu, jeho dodržení a řádném provedení.

SLEDUJEME KVALITU STAVEB prováděných Technologií INSOWOOL Termovizní snímky, ale i provedené Blower-door testy dokládají, že obálka budovy je řádně navržena a provedena. Blower-door test prověřuje vzduchotěsnost obálky objektu, tedy jak precizně jsou řešeny spoje mezi jednotlivými dílci ale i konstrukční detaily.

 

 

3. OBJEKTY REALIZOVANÉ firmou A-X s.r.o.

Technologie INSOWOOL, DIFFUWALL a DIFFUROOF umožňuje rozmanité atchitektonické návrhy. Ukázky realizací – vzhledem ke značnému počtu realizací uvádíme jen některé z nich…


Liberec-pasivni-dum
 

Liberec-drevostavbaliberec-pasivni-dum2
eko-dum-libereceko-dum-liberec2

 

4. KLÍČOVÝ MATERIÁL DŘEVOVLÁKNO pavatex

 

z1f1

z3

 

5.1 OBVODOVÝ PLÁŠŤ S FOUKANOU IZOLACÍ

diff1Foukaná celulózová izolace ISOCELL

 • - Nízká tepelná vodivost
 • - Velká tepelná kapacita c = 2110 J/(kg.K)
 • - Třída hořlavosti EN 13501 E
 • - Odolná proti sedání
 • - Není toxická, nedráždí kůži
 • - Minerální soli zvyšují ochranu proti degradaci a požáru
 • - Celulózová vlákna zplstnatí v konstrukci a vytvoří bezespárovou izolační matraci odolnou proti sedání
 • - Snadná aplikace do uzavřených dutin nosné konstrukce dřevostavby

* U konstrukce diffuwall ISOCELL platí hodnoty uvedené bez závorky pro mezeru předstěny tl. 40 mm vyplněnou dřevovláknitou tepelnou izolací Pavaflex. * U konstrukce diffuwall ISOCELL platí hodnoty uvedené v závorce pro mezeru předstěny bez tepelné izolace. ** U konstrukce diffuwall ISOCELL, varianta Pasiv Plus platí hodnoty pro mezeru předstěny tl. 80 mm vyplněnou dřevovláknitou tepelnou izolací Pavaflex.

tabulka

 

5.2 UKÁZKY SOUVRSTVÍ


diff2diff4

6. PŘEHLED SOUVRSTVÍ A JEJICH PARAMETRY

diff5
tabulka2

(*) tloušťka stěny je uvedena včetně instalační mezery 40 mm 1. U konstrukcí diffuwall a diffuroof “e” platí hodnoty uvedené bez závorky pro mezeru předstěny tl. 40 mm vyplněnou tepelnou izolací. 2. U konstrukcí diffuwall a diffuroof “e” platí hodnoty uvedené v závorce pro mezeru předstěny bez tepelné izolace.


dum2dum3

Kompletně provedená obálka budovy v TECHNOLOGII INSOWOOL Obvodový plášť konstrukce DIFFUWALL 2010, varianta Economy plus. Střešní plášť konstrukce DIFFUROOF “E”, varianta Economy Plus